ALGEMENE VOORWAARDEN

opgemaakt, mei 2024

In deze voorwaarden zijn de voorwaarden beschreven waaronder wij de producten leveren die staan vermeld op Scheepsstudio.nl en de webshops Shipsclockshop.com, Scheepsklokkenwinkel.nl en Scheepsservieswinkel.nl.

Voordat u producten bestelt via onze website of rechtstreeks via e-mail, verzoeken wij u de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. In deze algemene voorwaarden wordt beschreven wie wij zijn, hoe de producten bij u worden geleverd, hoe wij het contract met u kunnen beëindigen, wat u moet doen als er zich een probleem voordoet en andere belangrijke informatie. U moet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden voordat u een of meer producten bestelt via onze website, webshops of rechtstreeks via e-mail.

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden of met het gebruik van een van de diensten, ongeacht hoe of waarom u zich abonneert. U mag onze diensten niet gebruiken of erop abonneren als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op u, de gebruiker die toegang krijgt tot de website/webshop en de inhoud ervan, evenals op het gebruik van de diensten die via deze website worden aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Scheepsstudio VOF en zijn zakelijk van toepassing voor Scheepsstudio en de webshops Shipsclockshop.com, Scheepsklokkenwinkel.nl, Scheepsservieswinkel.nl.

De aankoop van een van de producten houdt de volledige aanvaarding in van elk van de vermelde Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om de inhoud ervan aandachtig te lezen voordat u overgaat tot aankoop van de aangeboden producten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Scheepsstudio VOF, en van toepassing op de Scheepsklokkenwinkel.nl webshop.

De aankoop van één van de producten betekent de volledige en volledige goedkeuring van elk van de aangegeven Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam de inhou ervan zorgvuldig te lezen voordat u overgaat tot de aankoop van de aangeboden producten. 

Artikel 1. Introductie en naamgeving

De websites Shipsclockshop.com, Scheepsklokkenwinkel.nl en Scheepsservieswinkel.nl zijn op internet gebaseerde inhoud en e-commerceportals die worden beheerd door Scheepsstudio.nl, een bedrijf opgericht naar Nederlands recht.

U gaat ermee akkoord alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen te aanvaarden die op deze website kunnen worden geplaatst. Scheepsstudio behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie van een gebruiker te weigeren.

Artikel 1. Naamgeving

a. Identiteit van de onderneming

- De bedrijfsnaam is: Scheepsstudio

- De handelsnaam is: Scheepsstudio, Shipsclockshop.com, Scheepsklokkenwinkel.nl, Scheepsservieswinkel.nl

- Het BTW-nummer is: 823535784B01

- De vestigingsplaats is: Willem Alexanderstraat 35, 1432 HK, Aalsmeer

- Correspondentie e-mail adres: info@scheepsstudio.nl

- Ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel, nummer 59525509 

b. Wachtwoord en beveiliging van gebruikersaccount

Nadat u de registratie heeft voltooid, ontvangt u een wachtwoord en een accountnummer. U bent verantwoordelijk voor het wachtwoord en account. Alle activiteiten onder uw wachtwoord vallen ook onder uw verantwoordelijkheid. Scheepsstudio moet onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van elke ongeautoriseerde of geschonden beveiliging van uw wachtwoord. U stemt ermee in om na elke sessie uit te loggen van uw account. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van dit artikel.

c. Diensten beschikbaar

Scheepsstudio biedt via de website een scala aan internetgebaseerde diensten aan. Met een van deze diensten kunnen gebruikers originele koopwaar kopen, zoals scheepsklokken, metereologie en navigatie-instrumenten. Er worden ook kosten in rekening gebracht voor de verzending van het product naar uw adres.

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich 'binnen wettelijke kaders' op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het email en adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag van levering zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6b- verplichtingen consument tijdens bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voorwaardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voorwaardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt

Artikel 6c - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk, personalisatie), dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod (offerte) vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Voor landen buiten Europa staan de prijzen vermeld exclusief BTW. 

6. Prijzen vermeld op de webshops: shipsclockshop.com, scheepsservieswinkel.nl en scheepsklokkenwinkel.nl zijn bindend.

7. Import kosten voor landen buiten Europa zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten worden in rekening gebracht door de vervoerder.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. 2 jaar garantie op scheepsklokken, barometers, chronometers, comfortmeters en kompassen wordt gegeven door de desbetreffende fabrikant. De garantie van de fabrikant dekt schade en defecten die niet zijn veroorzaakt door invloeden van buitenaf of onjuiste bediening; deze defecten omvatten defecten die betrekking hebben op de functionaliteit van de klok of de behuizing.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden betaald via Ideal, betaling door middel van een creditcard (Mastercard/VISA, American Express) bankoverschrijving of Klarna.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Privacy & Gebruikersgedrag & regelgeving

1. Privacybeleid

De gebruiker gaat akkoord met en geeft uitdrukking aan zijn/haar begrip van het privacybeleid van Scheepsstudio. De gebruiker gaat ook akkoord met de voorwaarden, bepalingen en inhoud van het privacybeleid.

2. Beperkte gebruiker

De gebruiker stemt ermee in om de informatie die van de website is gedownload niet te wijzigen, reverse-engineeren, kopiëren, verzenden, distribueren, verzenden, uitvoeren of reproduceren, publiceren, in licentie geven of afgeleide werken te creëren. Scheepsstudio heeft toestemming verleend voor het beperkt reproduceren en kopiëren vanaf de website. De website verbiedt onbeperkte reproductie, kopiëren op grote schaal, ongegronde wijzigingen of gegevens.

3. Gebruikersgedrag en regels

U gaat ermee akkoord dat u alleen materiaal op de dienst of website zult uploaden en plaatsen dat legaal is. Als voorbeeld, maar niet als beperking, gaat u ermee akkoord en verbindt u zich ertoe dat u de dienst niet voor enig ander doel zult gebruiken dan:

- dreigen de wettelijke rechten van anderen te schenden;

- Het uploaden, distribueren en verspreiden van aanstootgevende, godslasterlijke of onfatsoenlijke onderwerpnamen, materiaal, informatie of ander materiaal.

- Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten op intellectueel eigendom, tenzij toestemming wordt verleend.

- Upload en distribueer bestanden die virussen, malware of andere software bevatten die de website of de computers van anderen kunnen beschadigen.

- Verzend of stuur enquêtes, prijsvragen, piramidespellen of kettingbrieven door

- Elk bestand dat door een andere gebruiker naar een dienst is geüpload, kan worden gedownload.

- Vervalsing, verwijdering of weglating van auteurstoeschrijvingen of juridische mededelingen of eigendomslabels, herkomstlabels, bronsoftware of materiaallabels in een geüpload bestand.

- U mag geen codes of richtlijnen overtreden die van toepassing zijn op een specifieke dienst.

- Het overtreden van wet- of regelgeving in Nederland of elders;

- Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website zijn niet toegestaan.

- Gebruikersgarantie en -vertegenwoordiging: u garandeert, garandeert en bevestigt dat de ingediende inhoud van u is en dat u bevoegd bent om deze te gebruiken. Scheepsstudio heeft geen enkele rechtszaak of procedure bedreigd of aangespannen met betrekking tot enige inhoud, inclusief handelsmerken en handelsnamen, dienstmerken of auteursrechten.

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Scheepsstudio bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Dit omvat alle rechten, titels en belangen in, evenals auteursrechten, naburige rechten, patenten, gebruiksmodellen, handelsmerken en handelsnamen. Goodwill, broncode, metatags, databases, tekst, inhoud en hyperlinks. Scheepsstudio geeft u toestemming om de inhoud van de website niet te reproduceren, distribueren of kopiëren.

2. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt naar of levert aan een dienst, ondanks het bovenstaande. Alle tekst, gegevens en informatie, evenals afbeeldingen, foto's, geluiden en video's die u uploadt, verzendt of opslaat via onze verschillende diensten, valt onder uw verantwoordelijkheid. Externe gebruikers mogen de inhoud van productaanpassingen bekijken en reproduceren.

3. Scheepsstudio kan vanaf haar website linken naar andere websites ("Gelinkte sites"). Scheepsstudio heeft geen zeggenschap over de inhoud van enige gelinkte website. Dit omvat elke link binnen een Gelinkte Site, of eventuele updates of aanpassingen aan een Gelinkte Site. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk voor eventuele transmissies vanaf enige gelinkte site. Deze links worden voor uw gemak door Scheepsstudio aangeboden. Gebruikers moeten de juistheid van alle informatie verifiëren voordat zij erop vertrouwen.

Artikel 18 - Uitsluiting van garanties/beperking van aansprakelijkheid

1. Scheepsstudio probeert ervoor te zorgen dat de informatie juist is. Scheepsstudio geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van gegevens, informatie of producten. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk voor enige indirecte of punitieve schade of andere schade die voortvloeit uit: (a) het gebruik van de diensten; (b) de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van de transmissies of gegevens van de gebruiker; (c), elke andere kwestie met betrekking tot de diensten, zoals schade voor verlies van gegevens of winst, of elke kwestie die verband houdt met de website of de dienst.

2. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk voor eventuele onmogelijkheid of vertraging bij het gebruik van de website of de daarmee samenhangende diensten, daaronder begrepen het leveren of uitblijven van diensten. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk voor de informatie, software, producten of diensten die op de website te vinden zijn. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk indien de toegang tot de website onverwacht niet beschikbaar is of wordt opgeschort vanwege technische problemen of enige andere oorzaak buiten de macht van Scheepsstudio. Al het materiaal dat u van de website downloadt of verkrijgt, is op eigen risico. Zij zijn ook verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan hun computers als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

3. Scheepsstudio is niet verantwoordelijk voor enige schade, claims, kosten of uitgaven die voortvloeien uit een schending van deze Voorwaarden.

Artikel 19 - Het toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland. Nederland heeft exclusieve jurisdictie over eventuele conflicterende rechtsprincipes of daaruit voortvloeiende geschillen.